Privacy verklaring

Randstad Brass Adventure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Randstad Brass Adventure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Randstad Brass Adventure zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van relaties:
Persoonsgegevens van relaties, waaronder oud-leden van de vereniging, worden door Randstad Brass Adventure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Randstad Brass Adventure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door Randstad Brass Adventure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden:
Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Randstad Brass Adventure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming of afgifte visitekaartje;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Randstad Brass Adventure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door Randstad Brass Adventure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.
Verwerking van persoonsgegevens van leden:
Persoonsgegevens van leden worden door Randstad Brass Adventure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan het lidmaatschap;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het lidmaatschap;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Randstad Brass Adventure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum;
Persoonsgegevens worden door Randstad Brass Adventure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de periode dat men lid is van de vereniging en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van beeldmateriaal van (oud-)leden:
Beeldmateriaal waarop (oud-)leden staan afgebeeld wordt door Randstad Brass Adventure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Publiciteit van de vereniging;
– Werving van leden en activiteiten;
– Het opbouwen van historisch beeldarchief van de vereniging;
Grondslag voor dit beeldmateriaal is:
– De statutaire doelstelling van de vereniging;
Voormeld beeldmateriaal wordt door Randstad Brass Adventure eeuwigdurend opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) op basis van verkregen toestemming;
Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Subsidieverstrekking;
– Lidmaatschap bij de koepelorganisatie;
– Deelname aan concoursen, festivals en dergelijke;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk is verplicht en toegestaan.
Binnen de EU:
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn:
Randstad Brass Adventure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Randstad Brass Adventure van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen:
Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens: Randstad Brass Adventure, e-mailadres: brassadventure@gmail.com